Stawki opłat za zajęcie pasa

Uchwała nr XX/155/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Śląsk.2020.2817 z dnia 2020.03.31
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020r.

Wejście w życie:
15 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr XX/155/20
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 2.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:
  1. jezdnia do 50% szerokości - 4,00 zł,
  2. jezdnia powyżej 50% szerokości - 5,00 zł,
  3. chodnik, ścieżka rowerowa - 3,00 zł,
  4. pobocze, pozostałe elementy pasa drogowego - 2,50 zł.
 2. Stawka opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót w pasie drogowym w celu umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł.

§ 3.

 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury innej niż w ust. 3 niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w wysokości:
  1. jezdnia - 150,00 zł,
  2. pozostałe elementy pasa drogowego - 20,00 zł.
 2. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury innej niż w ust. 3 na obiekcie mostowym pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1 m2 powierzchni zajętego przez rzut poziomy urządzenia w wysokości: 200,00 zł.
 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w wysokości: 20,00 zł.

§ 4.

 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów w wysokości - 1,00 zł, a w odniesieniu do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł.
 2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości - 1,50 zł.

§ 5.

 

 1.  Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową pobiera się opłatę w wysokości 0,25 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego.
 3. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod działalność gospodarczą pobiera się opłatę w wysokości 3,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pobiera się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogrody, tereny zielone, obejścia na cele niekomercyjne pobiera się opłatę w wysokości 0,01 zł za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego.
 6. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-5 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XXXIV/326/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 8.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

Uchwała do pobrania w formacie PDF