Obowiązek informacyjny RODO

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21, 44-300 Wodzisław
  Śląski (zwany dalej ZDM). Z Administratorem danych można się skontaktować:
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, w osobie: Paweł Szlachta, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie, na adres: Zarządu Dróg
  Miejskich, ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@zdm.wodzislaw-slaski.pl w każdej sprawie dotyczącej
  przetwarzania danych osobowych, ze wskazaniem formy jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych pisząc na adres.
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZDM określonych w przepisach prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO,
  • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
  • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy
  • Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
  • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
  • organom, którym ZDM jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZDM danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • którym ZDM powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi [m.in. CUW].
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
  nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ZDM przesłało te dane do
  innego administratora. Jednakże ZDM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
  Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z ZDM lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa a w przypadku zgody do czasu jej odwołania, lecz nie dłużej niż na okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZDM w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZDM, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa,
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku.