O jednostce

O jednostce Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim - schemat organizacyjny.

Dział Planowania i Inwestycji:

Dział Planowania i Inwestycji realizuje zadania związane z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem oraz rozliczaniem i dokonywaniem odbiorów inwestycji i remontów ma drogach, mostach, przepustach i innych obiektach inżynierskich miasta.

Dział Administracji Dróg:

Dział Administracji Dróg zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi na terenie miasta, w tym: wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów i reklam w pasie drogowym, lokalizację zjazdów, przygotowanie i opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego, prowadzenie stref płatnego parkowania, realizacja zagadnień związanych z wycinką drzew w pasie drogowym.

Dział Utrzymania Dróg i Gospodarki:

Dział Utrzymania Dróg i Gospodarki zajmuje się utrzymaniem przejezdności dróg gminnych, konserwacją, remontami i awariami na drogach gminnych, prowadzeniem i koordynacją "Akcji Zima" a także załatwianiem spraw organizacyjnych i administracyjnych dla sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich.

Schemat organizacyjny

Grafika przedstawiająca blokowy schemat organizacyjny jednostki