Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim.

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zdm.wodzislaw-slaski.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Na stronie występują niejasne opisy linków.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących .
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Latacz.
 • E-mail: a.latacz@zdm.wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 4556134

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim
 • Adres: ul. Marklowicka 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski
 • E-mail: sekretariat@zdm.wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 455 61 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim mieści się w budynku nr 21 F przy ul. Marklowickiej. Dojazd do siedziby ZDM w Wodzisławiu Śląskim zapewniony jest bezpośrednio od ul. Marklowickiej. Przed budynkiem znajduje się parking  z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Siedziba ZDM znajduje sie na I piętrze budynku, na które prowadzą schody. Na schodach brak poziomych taśm ostrzegawczych, oraz oznaczeń na poręczach w alfabecie Brailla. Brak petli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W obrębie wejścia brak aktualnej informacji o planie budynku w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej. Brak windy ułatwiającej dostęp na piętro budynku.